cloud cloud cloud cloud cloud cloud

วงจรชีวิตโดเมน

วงจรชีวิตโดเมน

วงจรชีวิตโดเมน คือ ระยะเวลาในช่วงต่างๆของโดเมน เช่น ช่วงที่สามารถจดโดเมนได้ ช่วงที่สามารถต่ออายุโดเมนได้ แม้โดเมนจะหมดอายุไปแล้วก็ตาม หรือช่วงที่จะต้องกู้คืนโดเมน

gTLDs (โดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป)
domain lifecycle

1. Available หรือ ชื่อว่าง
เป็นช่วงที่โดเมนชื่อนั้นว่างอยู่ สามารถจดโดเมนชื่อนั้นได้

2. Registered หรือ ระยะจดทะเบียน
เป็นช่วงที่ชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียนแล้วในระบบ โดยสามารถจดได้ตั้งแต่ 1 - 10 ปี โดยในระยะนี้ ผู้ใช้บริการสามารถต่ออายุโดเมนได้ตลอดเวลา

3. Auto - Renewal Grace Period หรือ ระยะผ่อนผันให้ต่ออายุ
หากชื่อโดเมนไม่ได้รับการต่ออายุภายในกำหนดวันหมดอายุ ในวันถัดมาชื่อโดเมนจะต้องมีสภาพหมดอายุ (Expired) และวงจรชีวิตของชื่อโดเมนจะเข้าสู่ระยะผ่อนผันให้ต่ออายุ ซึ่งมีระยะเวลา 0 - 45 วัน (แนะนำว่า หากเกิน 30 วัน ให้ตรวจสอบกับทางผู้ให้บริการก่อน) นับตั้งแต่พ้นวันหมดอายุเป็นต้นไป

4. Redemption Grace Period หรือ ระยะผ่อนผันให้กู้คืน
หากชื่อโดเมนพ้นกำหนด Auto - Renewal Grace Period โดยยังไม่ได้รับการต่ออายุให้ทันตามกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้ ในวันถัดมา Registrar จะส่งคำสั่งลบชื่อโดเมน (Delete Command) ไปยังนายทะเบียนผู้ดูแลฐานข้อมูลทะเบียนชื่อโดเมน (Registry Operator) ซึ่งระยะนี้ Registry Operator จะเตรียมลบชื่อโดเมนแต่ยังผ่อนผันให้กู้คืนได้ในระยะเวลา 30 วัน ในระยะนี้ผู้ใช้บริการยังมีสิทธิ์ในชื่อโดเมนและขอต่ออายุได้แต่จะมีค่าธรรมเนียมกู้คืน (Redemption Fee) เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมต่ออายุ (Renewal Fee)

5. Pending Delete หรือ ระยะดำเนินการลบ
ชื่อโดเมนที่ไม่ได้รับการกู้คืนและต่ออายุให้ทันกำหนดเวลาของช่วง Redemption Grace Period จะเข้าสู่ขั้นตอนการลบชื่อโดเมนออกจาก Registry Database อย่างถาวร ซึ่งจะใช้เวลา 5 วัน ในระหว่างนี้จะไม่สามารถกู้คืน ต่ออายุ หรือจดทะเบียนใหม่ได้จนกว่าชื่อโดเมนจึงจะถูกปล่อย (Released) เป็นชื่อว่างพร้อมให้จดทะเบียนได้อีกครั้ง

ccTLDs (โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ .TH)
domain lifecycle

1. Available Name หรือ ชื่อว่าง
คือช่วงที่ชื่อนั้นว่างอยู่ ยังไม่ได้มีผู้จดทะเบียนชื่อนั้นเป็นชื่อโดเมน (หรืออาจเรียกว่าช่วงชื่อโดเมนว่าง) ผู้ใช้บริการจึงเลือกชื่อว่างเพื่อส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในระบบได้

2. Registered Period หรือ ระยะจดทะเบียน
คือช่วงที่ชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียนแล้วในระบบชื่อโดเมน (Domain Name System หรือ DNS) ซึ่งผู้อื่นจะไม่สามารถจดทะเบียนชื่อซ้ำกับชื่อโดเมนนี้ได้ โดยระยะนี้จะมีช่วงเวลาเท่ากับจำนวนปีของชื่อโดเมนที่ท่านได้จดทะเบียนหรือต่ออายุไว้ การจดทะเบียนหรือต่ออายุชื่อโดเมนสามารถทำได้ครั้งละต่ำสุด 1 ปี และสูงสุด 10 ปี ในระยะนี้ผู้ใช้บริการสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ตลอดเวลา ซึ่งควรดำเนินการล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดวันหมดอายุเพื่อป้องกันไม่ให้ชื่อโดเมนหมดอายุ (Expired) ในระยะนี้ชื่อโดเมนมีสถานะ Active ในฐานข้อมูล WHOIS โดยจะเริ่มต้นจากวันที่ชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียนจนกระทั่งถึงวันหมดอายุ หากมีการต่ออายุชื่อโดเมนในระยะนี้เพื่อคงสถานะของชื่อโดเมนเป็น Active ตลอดเวลาก็จะทำให้ท่านสามารถใช้งานชื่อโดเมนได้อย่างต่อเนื่อง

3. Renewal Grace Period (5 days) หรือ ระยะผ่อนผันให้ต่ออายุ (5 วัน)
หากชื่อโดเมนไม่ได้รับการต่ออายุภายในกำหนดวันหมดอายุ ในวันถัดมาชื่อโดเมนจะต้องมีสภาพหมดอายุ (Expired) และวงจรชีวิตของชื่อโดเมนจะเข้าสู่ระยะผ่อนผันให้ต่ออายุ ซึ่งมีระยะเวลา 5 วัน นับตั้งแต่พ้นวันหมดอายุเป็นต้นไป ในระยะนี้ชื่อโดเมนได้รับการต่ออายุอัตโนมัติ (Auto-Renew) ให้ชั่วคราวเพื่อผ่อนผันเวลาให้ผู้ใช้บริการดำเนินการต่ออายุชื่อโดเมนในขณะที่ยังสามารถใช้งานชื่อโดเมนได้อย่างต่อเนื่อง

4. Hold Period (25 days) หรือ ระยะระงับการใช้งาน (25 วัน)
หากชื่อโดเมนพ้นกำหนด Renewal Grace Period โดยยังไม่ได้รับการต่ออายุให้ทันกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้ ในวันถัดมา Registrar จะระงับการใช้งานชื่อโดเมนเป็นระยะเวลา 25 วัน (Registrar Hold) ในระยะนี้ DNS จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากชื่อโดเมนถูกนำออกจาก zone file มีผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือ ไม่สามารถใช้บริการอีเมลได้ตามปกติ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ดูแลชื่อโดเมนสามารถปลดการระงับการใช้งาน (Un-hold) ได้ด้วยตนเองในระบบจัดการชื่อโดเมนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องดำเนินการต่ออายุชื่อโดเมนโดยด่วนก่อนสิ้นสุดกำหนดเวลาของระยะนี้ เมื่อต่ออายุเรียบร้อยแล้วชื่อโดเมนจะมีสถานะ Active และใช้งานได้ตามปกติ

5. Redemption Grace Period (30 days) หรือ ระยะผ่อนผันให้กู้คืน (30 วัน)
หากชื่อโดเมนพ้นกำหนด Hold Period โดยยังไม่ได้รับการต่ออายุให้ทันตามกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้ ในวันถัดมา Registrar จะส่งคำสั่งลบชื่อโดเมน (Delete Command) ไปยังนายทะเบียนผู้ดูแลฐานข้อมูลทะเบียนชื่อโดเมน (Registry Operator) ซึ่งระยะนี้ Registry Operator จะเตรียมลบชื่อโดเมนแต่ยังผ่อนผันให้กู้คืนได้ในระยะเวลา 30 วัน ในระยะนี้ผู้ใช้บริการยังมีสิทธิ์ในชื่อโดเมนและขอต่ออายุได้แต่จะมีค่าธรรมเนียมกู้คืน (Redemption Fee) เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมต่ออายุ (Renewal Fee)

6. Pending Deletion Period (5 days) หรือ ระยะดำเนินการลบ (5 วัน)
ชื่อโดเมนที่ไม่ได้รับการกู้คืนและต่ออายุให้ทันกำหนดเวลาของช่วง Redemption Grace Period จะเข้าสู่ขั้นตอนการลบชื่อโดเมนออกจาก Registry Database อย่างถาวร ซึ่งจะใช้เวลา 5 วัน ในระหว่างนี้จะไม่สามารถกู้คืน ต่ออายุ หรือจดทะเบียนใหม่ได้จนกว่าชื่อโดเมนจึงจะถูกปล่อย (Released) เป็นชื่อว่างพร้อมให้จดทะเบียนได้อีกครั้ง