Hosting Free Trial

ทดลองใช้งานเว็บโฮสติ้ง

ลูกค้าที่สนใจใช้บริการกับ ใจเดียวโฮสติ้ง สามารถขอทดลองใช้งานโฮสติ้งของเราได้เป็นเวลา 30 วัน โดยมีรายละเอียดของโฮสติ้งที่เปิดให้ทดลองดังนี้

Disk Spack : 100 MB
Bandwidth : 300 MB
Database : 1 ฐานข้อมูล
Email Accounts : 1 บัญชี

โดยทางเราจะดำเนินการเปิดให้ภายใน 24 ชม. หลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขของการทดลองใช้งานโฮสติ้ง
1. ระยะเวลาในการทดลองใช้บริการเป็นเวลา 30 วัน
2. ไม่สามารถขอพื้นที่ หรือทรัพยากรอื่นใดเพิ่มเติม
3. ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น
4. ไม่สามารถขอทดลองใช้งานซ้ำซ้อนกันหลายบัญชี
5. สามารถขอทดลองใช้งานได้เพียง 1 เว็บไซต์เท่านั้น
6. เอกสารที่ต้องใช้ในการขอทดลองใช้บริการคือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ และต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุข้อความว่า “ใช้สำหรับการขอทดลองใช้งานโฮสติ้งในชื่อเว็บไซต์ domain.com กับใจเดียวโฮสติ้งเท่านั้น” (ให้เปลี่ยน domain.com เป็นชื่อเว็บไซต์ที่คุณต้องการทดลองใช้งาน)