Refund Policy

1. หากผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในการใช้บริการ สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทางเราได้จัดส่งข้อมูลการใช้งานให้
2. ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่ทำผิดข้อตกลง และทำผิดกฏหมาย
3. บริการที่สามารถคืนเงินได้ คือ Web Hosting, SSD VPS Hosting
4. ค่าบริการในการจดโดเมนเนม ไม่สามารถคืนเงินได้ แต่ผู้ใช้บริการสามารถย้ายโดเมนไปยังผู้ให้บริการอื่นได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
5. สงวนสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมการคืนเงิน เมื่อมีการเรียกเก็บจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
6. ในการโอนเงินคืน ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้ทางบัญชีธนาคารเท่านั้น และผู้ใช้บริการจะต้องส่งสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประชาชน โดยเอกสารทั้ง 2 อย่าง จะต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ชำระเงินในช่องทางที่ระบบสามารถคืนเงินกลับไปยังต้นทางที่ชำระเงินมาได้ เช่น ชำระผ่าน PayPal