เอกสารการจดทะเบียนโดเมน .TH

สำหรับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานทุกประเภท

.in.th

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้ 2 แบบ
แบบที่หนึ่ง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)
เอกสารที่ต้องใช้ : (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบขับขี่
 • หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
เอกสารที่ต้องใช้ : (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ

.co.th

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
แบบที่หนึ่ง จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
 • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
 1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. เอกสารที่ต้องใช้ : (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • หนังสือรับรองบริษัท ( ตัวอย่าง )
  • ใบ ทค.0401, ใบพค.0401 (ทะเบียนการค้า)
  • ใบภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ( ตัวอย่าง )
 3. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 4. เอกสารที่ต้องใช้ : (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)
  • หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  • หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ ( ตัวอย่าง )
   1. รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   2. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
 • องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น
 1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
 2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัท ในประเทศไทย
  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  • หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
   1. รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   2. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

.ac.th

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ตัวอย่าง )
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ทางโรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้ ( ตัวอย่าง )

 • ออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด
 • ที่ตั้งของโรงเรียน
 • หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม (พร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน)

สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล

.go.th

เอกสาร : หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ ( ตัวอย่าง )

สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

.or.th

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

สำหรับหน่วยงานทางทหาร

.mi.th

หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้ สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถอ่านได้ที่ http://web.schq.mi.th/mi.th

สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

.net.th

สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔