cloud cloud cloud cloud cloud cloud

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ทางใจเดียวโฮสติ้งจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรวมถึง เลขที่บัตรประชาชน (ไม่บังคับ)


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ทางใจเดียวโฮสติ้งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และในส่วนของ เลขที่บัตรประชาชน ที่ไม่ได้บังคับต้องให้ข้อมูลนั้น จะใช้สำหรับยืนยันตัวตน กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยวิธีการปกติได้เท่านั้น

2. ทางใจเดียวโฮสติ้ง ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ทางเราได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น


การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางใจเดียวโฮสติ้ง จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทางใจเดียวโฮสติ้ง จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เพื่อป้องกันการถูกดักจับข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ทันสมัยที่สุด